പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ മുഖ്യമായും ലാന്‍ഡ് റവന്യൂ ഭരണം, ദുരന്ത നിവാരണ വിഷയങ്ങളില്‍ പരിശീലന പരിപാടികളാണ് നടത്തുന്നത്

വീക്ഷണം

ലാന്‍ഡ് റവന്യൂ ഭരണം, ദുരന്തനിവാരണം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സര്‍വ്വീസിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം ജീവനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുക

ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

റവന്യൂ/സര്‍വ്വെ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പഠന പദ്ധതികളും ഗവേഷണ പദ്ധതികളും ഏറ്റെടുക്കുക.

Institute of Land and Disaster Management

Institute of Land and Disaster Management [ILDM] the State Training Institute for the Department of Revenue and Disaster Management is located in the serene 6.76 acres campus within the Trivandrum Corporation limits. The Institute has been catering the training needs of officials from the Departments of Revenue and Survey since 1996, the year of its inception.

The Institute also caters the training needs of the general public and NGOs in addition to the officials, in the field of disaster management, since the enactment of Disaster Management Act in 2005. To impart a professional approach to training, the ILDM has finalized its VISION, MISSION and OBJECTIVES in its 42nd Executive Committee held in August, 2016.

News
 • Notice inviting Project Management Contract from Accredited Govt. Agencies

  Click here  to Download Read more...
 • ലോക മുങ്ങിമരണ അവബോധ ദിനാചരണം – 2022 ജൂലൈ 25 : E-Poster രചനാ മത്സരം

  2022ജൂലൈ 25, ലോക മുങ്ങി മരണ Read more...
 • NIDM Training Registration

  Click here for Registration Read more...
 • Notice Inviting Quotation for Canteen at ILDM

  Click here to download Tender Document Read more...
 • Notice Inviting Quotation for Contract Vehicle

  Click here for the document Read more...

Upcoming Events

There are no upcoming events.

Minister’s message Dear All,

ministers photo Department of Revenue and Disaster Management, the “mother” of all Departments, touch the life of everyone in Kerala, in one way or other. The plethora of services extended by the officials of Department cannot match with any other Department in Kerala. The Acts and Rules being dealt by the officials of the Department, numbering more than 150, warrants the higher authorities to devise systems for the continuous sensitization of officials, cutting across the cadres in the Department. Besides, for systematically addressing the manifold challenges and criticisms against the Department, firm and uncompromising measures are to be taken. The knowledge and skill up gradation of the officials, to meet the growing demands of the commons is important in this context and this task is entrusted with Institute of Land and Disaster Management [ILDM] by the Government. I do hope the Institute would sincerely meet the expectations of the Government and I wish the team all the best in this endeavor.

Sri. K Rajan Minister, Revenue & Housing read more