പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ മുഖ്യമായും ലാന്‍ഡ് റവന്യൂ ഭരണം, ദുരന്ത നിവാരണ വിഷയങ്ങളില്‍ പരിശീലന പരിപാടികളാണ് നടത്തുന്നത്

വീക്ഷണം

ലാന്‍ഡ് റവന്യൂ ഭരണം, ദുരന്തനിവാരണം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സര്‍വ്വീസിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം ജീവനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുക

ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

റവന്യൂ/സര്‍വ്വെ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പഠന പദ്ധതികളും ഗവേഷണ പദ്ധതികളും ഏറ്റെടുക്കുക.

Institute of Land and Disaster Management

Institute of Land and Disaster Management [ILDM] the State Training Institute for the Department of Revenue and Disaster Management is located in the serene 6.76 acres campus within the Trivandrum Corporation limits. The Institute has been catering the training needs of officials from the Departments of Revenue and Survey since 1996, the year of its inception.

The Institute also caters the training needs of the general public and NGOs in addition to the officials, in the field of disaster management, since the enactment of Disaster Management Act in 2005. To impart a professional approach to training, the ILDM has finalized its VISION, MISSION and OBJECTIVES in its 42nd Executive Committee held in August, 2016.

News
 • Notice Inviting Tender for Fabrication and Installation of Name Board for ” SARGAM” Auditorium

  Click here to download Quotation Notice Read more...
 • Notice Inviting Tender for Fabrication and Installation of Name Board for Auditorium

  Click here to download Quotation Notice Read more...
 • ILDM Invites Tender for Printing and Supply of ” Revenue Bhoomika ” Magazine for one year

  Institute of Land and Disaster Management (ILDM), an Read more...
 • Application for NIDM Training

  Click here to Register Read more...
 • Notice Inviting Quotation for Food Supply – NIDM Training

  Click here to download Read more...
 • Notice Inviting Quotation for Regularisation of Building

  Click here to download quotation notice Read more...
 • Rank List for the post of Young Professional / Project Associate/Counselor at Post Trauma Counseling Centre

  Young Professional / Project Associate Disaster Read more...
 • Notice Inviting Quotation for Auditing

  Click here to download Read more...
 • Notice inviting quotation for water purifier repair

  Click here to download Read more...
 • ദുരന്ത നിവാരണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ യങ്ങ് പ്രൊഫഷണൽ / പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് ഒഴിവുകൾ

  റവന്യൂ ദുരന്തനിവാരണ Read more...
 • Notice Inviting Quotation for Floor tile work

  Click here to download Read more...
 • Notice inviting quotation for Stainless Steel Hand Rail work at ILDM

  Please click here Read more...
 • Advertisement for Auction of Trees

  Click here to download Read more...
 • Notice inviting quotation for Auction of Tree

  Click Here to download Read more...
 • Notice inviting quotation for Tile work at ILDM Education Block

  Click here to download Read more...
 • Notice inviting quotation for the construction of Toilets at ILDM

  click here for document Read more...
 • Notice inviting quotation for Maintenance works of Toilets

  Click here for document Read more...
 • Notice inviting quotation for page setting of ” Bhoomika Magazine “

  Click Here Read more...
 • Notice inviting quotation for printing of “Bhoomika Magazine “

  Click here Read more...
 • Tender document for Running Canteen at ILDM

  Please download document from here Read more...
 • Notice Inviting PMC from Accredited Agencies

  Click her for more details Read more...
 • Notice Inviting Quotation for Plot Development at ILDM Campus

  Click here to Download Read more...
 • Notice Inviting Project Management Contract from Accredited Govt.Agencies

  Click here to download Read more...
 • Notice inviting Project Management Contract from Accredited Govt. Agencies

  Click here  to Download Read more...

Upcoming Events

There are no upcoming events.

Minister’s message Dear All,

ministers photo Department of Revenue and Disaster Management, the “mother” of all Departments, touch the life of everyone in Kerala, in one way or other. The plethora of services extended by the officials of Department cannot match with any other Department in Kerala. The Acts and Rules being dealt by the officials of the Department, numbering more than 150, warrants the higher authorities to devise systems for the continuous sensitization of officials, cutting across the cadres in the Department. Besides, for systematically addressing the manifold challenges and criticisms against the Department, firm and uncompromising measures are to be taken. The knowledge and skill up gradation of the officials, to meet the growing demands of the commons is important in this context and this task is entrusted with Institute of Land and Disaster Management [ILDM] by the Government. I do hope the Institute would sincerely meet the expectations of the Government and I wish the team all the best in this endeavor.

Sri. K Rajan Minister, Revenue & Housing read more