അംഗീകാരം/ ബഹുമതി

ലാന്‍ഡ് റവന്യൂ ഭരണം, ദുരന്ത നിവാരണം എന്നീ മേഖലകളിലെ മാതൃകാപരമായ സംഭാവനകള്‍ക്ക്, ഈ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് നിരവധി ബഹുമതി/ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.