ദൗത്യം

  1. റവന്യൂ സര്‍വ്വെ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ അറിവ്,  പ്രാവീണ്യം , മനോഭാവം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
  2. പൗരന്മാര്‍ക്ക് സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൂതന പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുക, സര്‍വ്വെ റവന്യൂ വകുപ്പുകളിലെ നിലവിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനങ്ങളില്‍  പുരോഗതിയുണ്ടാക്കുക.
  3. റവന്യൂ സര്‍വ്വെ ഭരണം, ദുരന്ത നിവാരണം എന്നിവയുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി കരട് നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക