ധനകാര്യം

2012-17 പ്ലാന്‍ കാലയളവില്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ 465 ലക്ഷം രൂപ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നുള്ള സാന്പത്തിക ധനസഹായവും —— രൂപ മറ്റു സ്രോതസ്സുകളില്‍നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കൌണ്ടുകള്‍ വാര്‍ഷിക  ആഡിറ്റ് നടത്തി ബാലന്‍സ്ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്.