സ്ഥാനം

തിരുവനന്തപുരം പി.റ്റി.പി നഗറില്‍ 8.78 അക്ഷാംശത്തിലും 71.0 രേഖാംശത്തിനും ഇടയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.