വീക്ഷണം

ലാന്‍ഡ് റവന്യൂ ഭരണം, ദുരന്തനിവാരണം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സര്‍വ്വീസിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം ജീവനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുക (സംവേദക്ഷമരാക്കുക)